- OBCHODNÉ PODMIENKY

 • pre nákup prostredníctvom internetového obchodu www.unbelievablebodies.com:

  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi predávajúcim, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu www.unbelievablebodies.com a kupujúcimi zákazníkmi. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s kupujúcim uvedené inak.

- DEFINÍCIA POJMOV

 • V týchto obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy majú tento význam:
 • • Predávajúci - Unbelievablebodies.com, Richard Fedorčák Krčméryho 2318/6 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 50701711 (Upozornenie pre zákazníkov: Nemáme kamennú predajňu, fungujeme iba prostredníctvom internetu.)
 • • Kupujúci zákazník - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 • • Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke obchodného systému http://www.unbelievablebodies.com.

- OBJEDNÁVKA

 • Kupujúci zákazník kupuje tovar prostredníctvom obchodného systému www.unbelievablebodies.com. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho zákazníka. Objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho zákazníka, adresu, telefónne číslo, email, objednávací kód tovaru, presný popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Vystavením objednávky sa kupujúci zákazník zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Nesplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do 30 dní od vystavenia objednávky sa považuje sa porušenie týchto obchodných podmienok. Predávajúci potvrdí objednávku e-mailom. Bežná dodacia doba tovaru je 2-3 pracovných dní. Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku okamžite, prípadne do 30 dní odo dňa vystavenia objednávky, upozorní na to kupujúceho zákazníka e-mailom a dohodne ďalší postup. Kupujúci zákazník má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim expedované. Objednávku je možné stornovať písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu zákazníkovi písomnou formou (e-mailom). Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci zákazník nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

- POVINNOSTI PREDÁVAJUCÉHO

 • Kupujúcim zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
 • 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • 2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 • 3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

- POVINNOSTI KUPUJÚCEHO ZÁKAZNÍKA

 • Kupujúci zákazník sa zaväzuje:
 • 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
 • 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok.
 • V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.

- PLATOBNÉ PODMIENKY A SPOSOB PLATBY

 • Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak.
 • Platba prebieha prevodom/vkladom na účet.
 • Podmienkou uznania platby je, že platba bude preukázateľne pripísaná na bankový účet predávajúceho a predávajúci nebude evidovať voči kupujúcemu žiadnu neuhradenú pohľadávku.

- CENY

 • Ceny uvedené na stránkach www.unbelievablebodies.com platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetového obchodu. Súčasťou ceny nie sú prepravné náklady pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu, resp. v objednávke.Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru.
There are no products to list in this category.
Copyright © 2018 Unbelievablebodies. All rights reserved.