-Ochrana osobných údajov

 • Vaše osobné údaje spracovávame podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy:
  ZÁKON 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.5.2018 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov s účinnosťou od 25.5.2018 (všeobecne známe pod skratkou GDPR – (link na informácie priamo z úradu na ochranu osobných údajov)

-Správca osobných údajov

 • Obchodné meno: UNBELIEVABLEBODIES.COM
 • Sídlo: Krčméryho 2318/6 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 50701711
 • Zodpovedná osoba – konateľ firmy: Richard Fedorčák
 • Kontaktný e-mail: info@unbelievablebodies.com

-Aké osobné údaje spracovávame

 • Spracovávame len osobné údaje nevyhnutné pre vybavenie objednávok a pre potreby účtovníctva.
 • Meno a Priezvisko
 • Adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ)
 • Adresa pre doručenie zásielky, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska
 • Kontaktný e-mail
 • Telefónne číslo
 • Ďalej spracovávame IP adresu, cookies a informácie o objednaných produktoch.

-Ako osobné údaje získavame

 • Prezeranie našich webových stránok
  Pri vašom samotnom prezeraní našich webových stránok spracovávame IP adresu a cookies.
 • Registračný formulár na našich webových stránkach
  Vyplnenie registračného formulára a osobných údajov je nutné na vybavenie Vašej objednávky.
 • Kontaktný formulár na našich webových stránkach
  V prípade vyplnenia kontaktného formulára pre priamu komunikáciu s našou spoločnosťou spracovávame Meno a e-mail z dôvodu, aby sme vás spätne mohli kontaktovať a zodpovedať vaše otázky.
 • Iné spôsoby získania vašich osobných údajov
  Okrem uvedených spôsobov môžeme spracovávať vaše osobné údaje v prípadoch, že nám ich poskytnete iným spôsobom. Napríklad pri osobnom kontakte, telefonicky, priamo e-mailom, sms-správou, alebo inými komunikačnými nástrojmi

-Spracovatelia tretích strán – sprístupnenie osobných údajov

 • So zabezpečením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďaľšie spoločnosti alebo služby, ktoré sú z pohľadu ochrany osobných údajov v pozícii spracovateľov. Ide o účtovníctvo a doručovacie služby z ktorých využívame Slovenskú poštu.
 • Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, v prípade, že nám takúto povinnosť prikáže zákon. Hlavne v prípade kontrol, pri ktorej je daný orgán oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať.

-Spracovanie osobných údajov pre splnenie daňových, účtovných a ďalších právnych predpisov

 • Popri legislatíve o ochrane osobných údajov platí aj ďalšia legislatíva. Kvôli splneniu aj týchto predpisov, hlavne z oblasti účtovníctva a daňového práva spracovávame v prípade, ak ste našimi zákazníkmi údaje, ktoré legislatíva predpisuje uvádzať na faktúrach v účtovníctve.

-Uchovávanie osobných dát

 • Naša spoločnosť zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti.

-Spracovanie osobných údajov pre marketingové účely

 • Vaše osobné údaje nespracúvame pre marketingové účely ani ich neposkytujeme tretím stranám pre tento účel. Nemáme radi SPAM a preto neotravujeme ani našich zákazníkov s obchodnými oznámeniami.

-Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

 • Právo na prístup k osobným údajom
  Máte právo na potvrdenie o tom, že spracovávame vaše osobné údaje. A ak spracovávame, máte právo na prístup k týmto údajom a informáciám o tom, ako ich spracovávame.
 • Právo na opravu osobných údajov
  Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré o vás spracovávame. Tiež máte možnosť úpravy svojich osobných údajov cez náš webový obchod ak ste zaregistrovaný v našom webshope.
 • Právo na výmaz údajov (tzv. právo “na zabudnutie”)
  V prípadoch určeným zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje. Výmaz z našej strany nie je možný v prípade, že zachovanie údajov vyžaduje iná legislatíva (napríklad povinnosť archivácie účtovnícva). Tieto výnimky sú popísané v nariadení GDPR v článku 17.
 • Právo na obmedzenie spracúvania
  Môžete požadovať podľa GDPR článku 18, aby sme obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  Ak si myslíte, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Podrobnosti nájdete priamo na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov. Naš internetový obchod UNBELIEVABLEBODIES.COM sa snaží s vašimi osobnými údajmi nakladať maximálne opatrne a v rámci platnej legislatívy. Preto ak máte pocit, že k porušovaniu vašich práv dochádza z našej strany, napíšte prosím najprv nám pred tým, ako podáte sťažnosť úradu, aby sme situáciu napravili. Ďakujeme.
There are no products to list in this category.
Copyright © 2018 Unbelievablebodies. All rights reserved.